steiner

Siste gang endret 20. juli 2002
JHF og foreningen er benyttet som betegnelse for Jomfruland Hytteeierforening.

Paragraf 1

Formål

JHF er en selveiende og frittstående forening med personlige medlemmer med formål å arbeide for å ivareta hytteeiernes felles interesser på Jomfruland, i Kragerø Kommune og andre offentlige instanser.

JHF skal arbeide for å ivareta Jomfruland sin egenart som natur- og rekreasjonsområde samtidig som betingelsene for fortsatt fast bosetting og et levedyktig lokalsamfunn ivaretas i et langsiktig og bærekraftig perspektiv. For å nå disse formålene skal foreningen søke å samarbeide med andre sammenslutninger, offentlige instanser og de fastboende på Jomfruland.

   
Paragraf 2

Medlemmer

Enhver som er eier eller bygsler av fast eiendom på Jomfruland kan bli medlem av foreningen. Faste sommergjester på Jomfruland kan også opptas som medlemmer.

Paragraf 3

Stemmerett og valgbarhet

For å ha stemmerett på foreningens møter må medlemmet ha innbetalt medlemskontigent for siste år. Hvert medlem har en stemme. Det er anledning til å avgi stemme ved stedfortreder med skriftlig fullmakt. Ingen medlemmer kan ha mer enn én fullmakt.

Alle medlemmer som har stemmerett i foreningen er valgbare til tillitsverv i foreningen og som representanter til møter og utvalg på vegne av foreningen.

Paragraf 4

Kontingent

Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.

Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter i foreningen, og skal av Styret strykes som medlem i foreningen. Beskjed om stryking skal rettes skriftlig til medlemmet om det ikke foreligger særlige grunner for ikke å gjøre dette. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt. Medlemsskapet følger kalenderåret.

Paragraf 5

Tillitsvalgtes godtgjørelse

Tillitsvalgte mottar refusjon for faktiske utgifter. Det benyttes statens satser for godtgjørelse til transport .

   
   
Paragraf 6

Årsmøte

Foreningens høyeste myndighet er årsmøtet som holdes hvert år innen utgangen av juli måned på Jomfruland.

Årsmøtet innkalles av styret innen 15.juni direkte til medlemmene. Innkomne forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 31.mai. Årsmøtet kan bare behandle saker som er oppført på sakslisten. Hovedinnholdet i sakene må klart fremgå av innkallingen og bør inneholde Styrets innstilling til vedtak.

Styrets leder har plikt til å være til stede med mindre det foreligger gyldig forfall. I slikt tilfelle skal det utpekes en stedfortreder, fortrinnsvis styrets nestleder.

Alle foreningens medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere representanter for aktuelle lag og foreninger, offentlige instanser, næringsinteresser og/eller media til å være tilstede.

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme. Eventuell fullmakt skal leveres dirigent ved godkjenningen av de fremmøtte medlemmene.

Årsmøtet kan beslutte å innkalle til nytt ekstraordinært årsmøte.

Det skal føres protokoll fra årsmøtet.

Paragraf 7

Ledelse av årsmøtet

Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Fortrinnsvis velges denne blant foreningens medlemmer.

Paragraf 8

Stemmegivning på årsmøtet

Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen.

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas bundet omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

Paragraf 9

Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

1.  Godkjenne innkallingen og sakslisten

2.  Velge dirigent og sekretær

3.  Godkjenne de fremmøtte medlemmene

4.  Velge 2 medlemmer til å undertegne protokollen sammen med dirigenten

5.  Behandle foreningens årsmelding

6.  Behandle foreningens regnskap i revidert stand

7.  Fastsette kontingent

8.  Behandle innkomne forslag

9.  Valg av:

a)    Leder

b)      4 styremedlemmer

c)       2 varamedlemmer

d)      3 personer til valgkomite

Valgene gjøres for ett år av gangen.

Protokollen (kopi) fra årsmøtet skal distribueres til medlemmene via e-post eller medlemsbrev.

Paragraf 10

Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det. Likeledes skal det innkalles til ekstraordinært årsmøte når revisor eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, men med minst 14 dagers varsel direkte til medlemmene.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelser i de sakene som er kunngjort i innkallingen. Det ekstraordinære årsmøtet kan beslutte å innkalle til nytt ekstraordinært årsmøte.

Protokollen fra ekstraordinært årsmøte skal distribueres til medlemmene via e-post eller medlemsbrev.

Paragraf 11

Styrets oppgaver

Foreningen ledes av styret som er foreningens høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Styret konstituerer seg på første styremøte og fordeler funksjoner som nestleder, kasserer og 2 styremedlemmer. Varamedlemmer skal innkalles og har stemmerett i alle styremøter og skal få tilsendt sakspapirer og annet underlag på linje med faste styrerepresentanter.

Styret skal:

1.  Iverksette årsmøtets vedtak og bestemmelser.

2.  Utarbeide planer og prioriteringer for styrearbeidet, herunder økonomisk styringsbudsjett.

3.  Administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi. Regnskapsåret skal være 12 måneder og gå fra 1.1. til 31.12.

4.  Oppnevne etter behov komitèer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.

5.  Representere foreningen utad, eventuelt å oppnevne medlemmer til slik representasjon når situasjonen krever det.

6.  Holde foreningens medlemmer orientert mellom årsmøtene via medlemsbrev og/eller e-post.

Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et av styremedlemmene krever det.

Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.

Det skal under møteleders ansvar føres protokoll over alle saker som behandles og alle vedtak som treffes av Styret. Møteprotokoller skal påtegnes/signeres av møtedeltakerne samt som ”sett” av ikke deltakende medlemmer i senere møte.

Protokoller og annet materiale skal arkiveres og overleveres til forsvarlig oppbevaring for fremtiden.

   
Paragraf 12

Vedtektsendring

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært oppført på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

Paragraf 13 kan ikke endres.

Paragraf 13

Oppløsning

Oppløsning av foreningen må først behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte senest 3 uker senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

Sammenslutning med andre foreninger/lag anses ikke som oppløsning av foreningen. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om endring i vedtektene, jfr. paragraf 12.

I tilfelle oppløsning eller annet opphør av foreningen tilfaller foreningens eiendeler medlemmene eller overdras til lokale foreninger på Jomfruland etter fastsettelse i ekstraordinært årsmøte som bestemmer oppløsning/opphør av foreningen.