tarnbrygga_night

Kort om JHF

Erling Krogh  tok initiativ til å stifte Jomfruland hytteeierforening  i 1969/70.

JHF er en selveiende og frittstående forening med personlige medlemmer, med formål å arbeide for å ivareta hytteeiernes felles interesser på Jomfruland i Kragerø kommune og andre offentlige instanser. JHF skal arbeide for å ivareta Jomfruland sin egenart som natur og rekreasjons område, samtidig som betingelsene for fortsatt fast bosetting og et levedyktig lokalsamfunn ivaretas i et langsiktig og bærekraftig perspektiv.  For å nå disse formålene skal foreningen søke å samarbeide med andre sammenslutninger, offentlige instanser og de fastboende på Jomfruland.

Vi deltar og bidrar!
Rydding av buskas/kratt langs hovedveien, gjennomføring av den årlige Rusken aksjonen i midten av juli måned er også noe som er med på å forbedre miljøet på øya.

Dialogen med Jomfruland vel er viktig og blir prioritert.  JHF bidro med kr 10.000.-, da vellet gikk til innkjøp av ny hjertestarter våren 2010.

I og med at Jomfruland/Stråholmen ble utvalgt kulturlandskap for Telemark fylke i 2009, ble det dannet et arbeidsutvalg hvor JHF er representert i styret.  Det er i den forbindelse stilt statlige midler til disposisjon til blant annet rydding av skog/kratt og restaurering av steingjerder.  Medlemmene har her stilt opp på dugnader sammen med de fastboende og grunneiere og resultatene så langt er blitt utrolig bra – både kulturlandskap og steingjerder.

JHF sine medlemmer deltar og hjelper til på forskjellige arrangementer i regi av Jomfruland vel.  F.eks ved konsertene "Under 2 tårn" og under Jomfrulandsdagene.

Dugnader på den nye brannstasjonen da den ble bygget og JHF bidro også med ca kr 50.000.- til nybygget.